Úvod Zpracování osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů

(dále jen „Poučení“)

AGENTURA PLUS s.r.o. jako zaměstnavatel zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců (dále jen „Zaměstnanec“) a uchazečů (dále jen „uchazeč“) v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“).

Správce osobních údajů

AGENTURA PLUS s.r.o., 160 00 Praha 6, IČO: 25759973 zaměstnavatel (dále jen „Zaměstnavatel“, anebo „personální agentura“), telefon: 233 352 526, e-mail: plusko@plusko.cz, webová stránka: www.agenturaplus.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Podle Nařízení je AGENTURA PLUS od 25. května 2018 povinna jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence jsou: Anna Ovcharenko, aovcharenko@plusko.cz

Rozsah a účel zpracovávaných osobních údajů

AGENTURA PLUS jako personální agentura zpracovává osobní údaje svých uchazečů poskytnuté prostřednictvím formuláře registrace nebo jinou cestou, např. telefonicky či písemně, a to za účelem zasílání pracovních nabídek telefonicky, emailem, anebo prostřednictvím SMS a dalších sdělení souvisejících s nabízenou pracovní pozicí nebo dalšími aktivitami personální agentury, určenými pro uchazeče, anebo zaměstnance.
Zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat zejména:

 • Jméno a příjmení
 • Pracovní pozice
 • Doručovací adresa
 • Datum narození
 • E-mail
 • Telefon
 • Pracovní zkušenosti a dovednosti
 • Jazykové znalosti a dovednosti
 • Ekonomické, počítačové znalosti a dovednosti
 • Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Historie zaměstnavatelů
  V souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce či aplikaci www.agenturaplus.cz,
 • IP adresa, soubory cookies a device identifikátor zařízení.

Osobní údaje uchazečů a zaměstnanců zpracovává AGENTURA PLUS v rozsahu, v jakém je v souladu se zákonem nebo s příslušným souhlasem uchazeče obdrží od uchazeče.
Zpracovávané osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení: Zakazuje se zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby):

 • Údaje nezbytné pro účely pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky.
 • Údaje nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí;

Způsob zpracování osobních údajů

AGENTURA PLUS s.r.o. jako pracovní agentura, resp. personální agentura zpracovává osobní údaje uchazečů automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů, a to buć sama, nebo prostřednictvím zpracovatelů, s nimiž má uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s § 6 Zákona. Veškerá místa, na kterých dochází ke zpracování osobních údajů AGENTUROU PLUS nebo jejími zpracovateli, jsou nahlášena jako místa zpracování osobních údajů. Osobní údaje bez výslovného souhlasu klienta nebudou předávány do států, které mají horší pravidla pro nakládání s osobními údaji než Česká republika.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od uchazečů zejména v souvislosti s registrací uchazeče prostřednictvím zaslání životopisu prostřednictvím telefonu, emailu, poštou či prostřednictvím webových stránek www.agenturaplus.cz, případně v rámci další komunikace s uchazeči, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které uchazeč anebo zaměstnanec personální agentuře poskytne.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů, následek odmítnutí

Poskytnutí osobních údajů uchazeče je dobrovolné. V rozsahu, v jakém je personální agentura na základě zákona povinna osobní údaje uchazečů zpracovávat a uchovávat, je poskytnutí některých osobních údajů nezbytné pro samotnou možnost poskytování služeb ze strany personální agentury. Těmito údaji, nezbytnými pro poskytnutí služby, jsou: všechna jména a příjmení, doručovací adresa, datum narození, telefon, e-mailová adresa, pracovní zkušenosti a dovednosti,. Tím, že uchazeč poskytne takové údaje personální agentuře, bude takové jednání považováno za výslovné udělení souhlasu se zpracováním těchto osobních údajů personální agenturou, a to do odvolání.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny

Osobní údaje uchazečů mohou být zpřístupněny zaměstnancům AGENTURA PLUS s.r.o., zaměstnancům společností ve skupině, osobám spolupracujícím s personální agenturou jako zaměstnavatelem na plnění jejích povinností (včetně realizace práv a povinností vyplývajících ze smluv uzavřených s Odběratelem), fyzickým a právnickým osobám, resp. jejich zaměstnancům spolupracujícím s personální agenturou jako dodavatelem personálních služeb (zejména vyhledávání a výběr zaměstnanců), osobám oprávněným na základě jiných právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.). Tyto údaje mohou být zpřístupněny i dalším osobám v návaznosti na zvláštní souhlas klienta.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a Odběratel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím písemné výpovědi, nebo e-mailem na plusko@plusko.cz. Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno personální agentuře, může personální agentura zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností jako zaměstnavatele, nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

Období, pro které Odběratel souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období provozu webové stránky www.agenturaplus.cz. Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu (viz také výše).

Další činnost související se zpracováním osobních údajů se řídí Zákonem a Nařízením v platném znění.